Sufinancirala Europska unija

iz Kohezijskog fonda

Sve vijesti

Kako je nastao "Odvoji po boji"!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Kohezijskog fonda.

Obuhvaća aktivnosti kojima je cilj edukacija građana svih dobnih skupina o održivom gospodarenju otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, ponovnu uporabu predmeta, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima i kućno kompostiranje.

Edukacija ima za cilj:
• razvoj svijesti o važnosti odgovornog postupanja sa otpadom
• stvaranje novih navika kod građana koji otpad odbacuju u kućanstvu na radnom mjestu, školi ili vrtiću
• prilagodbu građana na novi sustav odvoza miješanog komunalnog otpada

Ciljevi i očekivana vrijednost:
• Smanjiti količinu otpada odloženog na odlagalište pravilnim odvajanjem otpada,
• smanjiti ukupnu količinu otpada koja se stvara u kućanstvima sprječavanjem stvaranja otpada, ponovnom uporabom predmeta i kućnim kompostiranjem,
• smanjiti pojavu divljih odlagališta otpada.

Primjenom znanja ostvariti pozitivan doprinos društvu i okolišu.
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda.

Ukupna vrijednost projekta:
1.411.103,79 HRK, EU sufinancira 85%, odnosno 1.199.438,22 HRK.

Razdoblje provedbe projekta:
13. travnja 2018. – 13. prosinca 2019.

Kontakt osobe za više informacija:
• Kristina Kocur, Komunalac d.o.o. Bjelovar, 043/622-117, [email protected]

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Šalabajzer ti pomaže

Pozdrav. Ja sam Salabajzer, kako vam mogu pomoci?